تصویر مربوط به مطلب

پیلاتس

هارمونی جسم و فکر با پیلاتس...
 
نوعی سیستم آمادگی جسمانی است که در اوایل قرن بیستم توسط یوزف پیلاتس ابداع شد. این ورزش از ترکیب تمرین های باستانی یونان و مدیتیشن شرقی تشکیل شده است. و روشی برای کاهش وزن و تناسب اندام بسیار مفید می باشد. پیلاتس (Pilates) ، ورزشی است که تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت بدن بر اساس اصل توازن معطوف می کند. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اندام های ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ هارمونی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در هر ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اصول اولیه پیلاتس:
• آراﻣش: ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
• ﺗﻣرﮐز: ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهید ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺖ. 
• هماهنگی: خودآگاهی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ هماهنگی ﺑﯿﺸﺘﺮ و بهتری در اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت خواهد ﺑﻮد. 
• ﺗﻧﻔس: ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ و در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻔس را ﺑﯿﺮون دهید.
• ﺣرﮐت: ﺣﺮﮐﺎت روان آرام و آھﺴﺘﻪ را از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ طﺮف ﺑﯿﺮون اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ
• ﻣرﮐز ﺳﺎزی: ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻗﻮی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻞ از هر ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
• وﺿﻊ و ﺣﺎﻟت انجام تمرین: ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم و از اﻧﺠﺎم آنها ﺑﺼﻮرت ﺷﺪﯾﺪ پرهیز کنید.
فواید پیلاتس:
این ورزش ایده آل برای کسانی هست که درد مفاصل یا ضعف ماهیچه ای دارند.
باعث کاهش دردهای کمر و گردن و مفاصل می شود.
انعطاف پذیری را افزایش می دهد.
باعث افزایش تعادل می شود.
قدرت را افزایش می دهد.
استرس را کاهش می دهد.
 

 لیست پکیج های آموزشی این دوره آموزشی

تعداد جلسات طول مدت دوره تعداد جلسات قابل فریز هزینه هر جلسه هزینه کل
12یک ماه 2 60000720000 ثبت نام
36سه ماه 10 550001980000 ثبت نام


لیست مربیان این دوره آموزشی

تصویر نام ونام خانوادگی درجه مربی مدرک -
بهاره بطحائی آمادگی جسمانی درجه 3 - بدنسازی درجه 3 - پیلاتس سطح 1 - بدمینتون درجه 3 - تربیت بدنی مهد مربی - trx . - trx . - کارشناسی ارشد حرکات اصلاحیمشاهده رزومه
سمیرا درویش شنا درجه 3 - آب درمانی درجه 3 - پیلاتس درجه 2 - پیلاتس درجه 3 - ناجی درجه 2 - امادگی جسمانی و ایروبیک درجه 3 - داور شنا درجه 3 - بولینگ درجه 3 - ماسور درجه 2 - کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزشیمشاهده رزومه
سارا كوليوند آمادگی جسمانی مربیگری - TRX مربیگری - CX مربیگری - گذراندن کارگاه 1و2 پیلاتس .... - گذراندن کارگاه بادی بالانس .... - شرکت در سمینارهای ورزشی trx و دریافت مدرک .... - شرکت در سمینارهای ورزشی پیلاتس و دریافت مدرک .... - دارای مچ بند زرد رشته فیوژن فیتنس .... - لیسانس ارتباطات مشاهده رزومه

تاریخ : 1395/11/30 | زمان : 9:39 AM | نویسنده :مدیریت وب سایت |

پیشنهاد / انتقاد / نظرات

نام و نام خانوادگی (لازم)
 

ایمیل (لازم)
 

پیشنهاد / انتقاد / نظرات