رزومه (Curriculum vitae)

کیمیا کاویانی پور

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
تنیس روی میز سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح