رزومه (Curriculum vitae)

حامد فروزنده صومعه

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ماساژ سه
دو و میدانی سه
فوتبال سه
حرکات اصلاحی عالی

سوابق قهرمانی

رشته مقام
دوومیدانی دوم
دوومیدانی سوم
دوومیدانی سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
فدراسیون دوومیدانی ایران مشاور تغذیه و ماسور

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
ترکی استانبول عالی
ترکی آذری عالی