رزومه (Curriculum vitae)

امیر طهماسبی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب
عربی خوب
ترکی آذری خوب
انگلیسی خوب