رزومه (Curriculum vitae)

مهنام آریانا

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
دو و میدانی سه
تنیس روی میز سه
بسکتبال سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
آمادگی جسمانی سوم
آمادگی جسمانی اول
دو و میدانی سوم
دو و میدانی اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه غیرانتفاعی تابران مشهدمدرس
دانشگاه سما نیشابورمدرس
دانشگاه آزاد نیشابورمدرس
دانشگاه علوم پزشکی نیشابورمدرس

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب