رزومه (Curriculum vitae)

به اذین افتخار

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی سه
تنیس خاکی سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
شنا سه
فوتبال سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقاستاد دانشگاه
X Bodyمربی EMS
مربی خصوصیمربی فیتنس
باشگاه رشدمربی فیتنس
کلینیک نسیم قیطریهمشاور تغذیه

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط