رزومه (Curriculum vitae)

دیمن عسگری

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی مهندسی معماری

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
پیلاتس سه
بدنسازی سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط