رزومه (Curriculum vitae)

ثمین اردستانی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
TRX عالی
نجات غریق سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دبستان گلبرگمعلم
دبستان گلبرگمربی شنا
باشگاه اریسا مدیریت
باشگاه اریسا مربی trxوبدنسازی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح