رزومه (Curriculum vitae)

مریم بیات

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ژیمناستیک دو
ایروبیک سه
بدنسازی عالی
آمادگی جسمانی (Fitness) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
آمادگی جسمانی ( پارکور) اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه ورزشیموسس و مدیر
باشگاه ورزشیمربی آمادگی جسمانی
باشگاه ورزشیمربی ایروبیک
باشگاه ورزشیمربی کار بادستگاه
باشگاه ورزشیمربی یخ و برف (کوهنوردی)
باشگاه ورزشیمربی ژیمناستیک

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح