رزومه (Curriculum vitae)

النازدادور

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی مدیریت پروژه
کارشناسی ارشد مدیره پروژه و ساخت

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
پیلاتس سه
پیلاتس سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه زوبینمربی پیلاتس
مربی خصوصیمربی پیلاتس

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط