رزومه (Curriculum vitae)

آزاداسعدی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
دکتری تخصصی حسابداری

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
دفاع شخصی دو
کیک بوکسینگ سه
کونگ فو سه
بوکس سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
موی تای سوم
کیک بوکس اول
کونگ فو اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
کردی عالی