رزومه (Curriculum vitae)

شهلا اسدى

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربيت بدنى و علوم ورزشى
کارشناسی ارشد تربيت بدنى و علوم ورزشى گرايش بيومكانيك ورزشى

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
نجات غریق سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
شنا سه
والیبال سه
هندبال سه
آب درمانى(هيدروتراپى) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه آزاد واحد تهران شرقمدرس رشته شنا
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبمدرس رشته تربيت بدنى
استخر درينمربي و ناجى شنا
استخر شهيد كشورىمربي و ناجى شنا
خصوصى در متزلمربي و ناجى شنا
خصوصى در متزلمربي آمادگى جسمانى
خصوصى در متزلمربي آب درمانى
مجموعه ورزشى انقلاب( مركز تندرستى)كارشناس ارشد تربيت بدنى
دانشگاه شاهدمربى تيم واليبال

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح