رزومه (Curriculum vitae)

مریم واثقي

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ماساژ بین المللی
آب درمانى(هيدروتراپى) سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
دومیدانی سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاهمدرس و مربی
دانشگاهمدرس و مربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب