رزومه (Curriculum vitae)

روح اله گهواره

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
شنا سه
نجات غریق دو
آب درمانى(هيدروتراپى) دو
حرکات اصلاحی دو
فوتبال دو
ماساژ بین المللی
ماساژ بین المللی

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
هتل آسارهسرپرست مجموعه ورزشی
آموزش و پرورشدبیر ورزش

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط