رزومه (Curriculum vitae)

نگار عباسی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
TRX سه
بدنسازی سه
نجات غریق دو

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دانشگاه خوارزمیحصارک کرج
دانشگاه تهران مرکزسوهانک

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب