رزومه (Curriculum vitae)

المیرا زارعی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی گرافیک

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
پیلاتس سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه راك- باشگاه ماكان- دانشگاه تربيت مدرسمربى پيلاتس
باشگاه راك- باشگاه ماكان- دانشگاه تربيت مدرسمربى پيلاتس
باشگاه شاهینمربی پیلاتس

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
ترکی استانبول خوب
ترکی استانبول خوب