رزومه (Curriculum vitae)

علیرضا آقاپور

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا سه
نجات غریق دو
فوتبال دو
بدنسازی سه
آمادگی جسمانی (Fitness) دو

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مدرسه عمادمربی شنا
مدرسه موتلفه اسلامیمربی شنا

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح