رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


علی فاخری

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربی شنا 2
نجات غریق 1
بدنسازی 2
آمادگی جسمانی 2
واترپلو 3
دو و میدانی 2
ماساژ ورزشی و طبی پیشرفته
سوابق قهرمانی
رشته مقام
شنا 1
شنا 1
شنا 1
شنا 2
دو و میدانی 3
دو و میدانی 2
دو و میدانی 2
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
شرکت گازمتخصص حرکات اصلاحی و مربی بدنسازی
کلینیک تندرستی دانشگاه تهرانمتخصص حرکات اصلاحی و تمرین درمان
کلینیک تندرستی شهید عراقیمتخصص حرکات اصلاحی و تمرین درمان
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب