رزومه (Curriculum vitae)

علی فاخری

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربی شنا 2
نجات غریق 1
بدنسازی 2
آمادگی جسمانی 2
واترپلو 3
دو و میدانی 2
ماساژ ورزشی و طبی پیشرفته

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا 1
شنا 1
شنا 1
شنا 2
دو و میدانی 3
دو و میدانی 2
دو و میدانی 2

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
شرکت گازمتخصص حرکات اصلاحی و مربی بدنسازی
کلینیک تندرستی دانشگاه تهرانمتخصص حرکات اصلاحی و تمرین درمان
کلینیک تندرستی شهید عراقیمتخصص حرکات اصلاحی و تمرین درمان

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب