رزومه (Curriculum vitae)

مریم طاهری کیا

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
دکتری مدیریت ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا
بدمینتون
تنیس روی میز
آمادگی جسمانی

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح