رزومه (Curriculum vitae)

ارسلان مسلم خانی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بوکس 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بوکس استانی، دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط