رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


ارسلان مسلم خانی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
بوکس 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
بوکس استانی، دوم
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط