رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


فاطمه پاك سرشت

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
لسیانس مهندسی شهرسازی
لسیانس مهندسی شهرسازی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربیگری شنا درجه 3
مربیگری ایروبیک درجه 3
مربیگری آب درمانی درجه 3
داوری شنا درجه 3
مربیگری کار با دستگاه درجه 3
نجات غریق درجه 2
سوابق قهرمانی
رشته مقام
شنا مدال برنز
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
استخر یتونناجی
استخرجمارانناجی و مربی
استخرپاد مربی
استخرارتش مربی وناجی
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط
ترکی عالی