رزومه (Curriculum vitae)

فاطمه پاك سرشت

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
لسیانس مهندسی شهرسازی
لسیانس مهندسی شهرسازی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربیگری شنا درجه 3
مربیگری ایروبیک درجه 3
مربیگری آب درمانی درجه 3
داوری شنا درجه 3
مربیگری کار با دستگاه درجه 3
نجات غریق درجه 2

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا مدال برنز

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
استخر یتونناجی
استخرجمارانناجی و مربی
استخرپاد مربی
استخرارتش مربی وناجی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط
ترکی عالی