رزومه (Curriculum vitae)

مهدی نظری مقدم

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزش

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربی بدنساز عمومی
ژیمناستیک C
فوتبال C
اسکیت پایه C
ایروبیک و ایروبیک حرفه ای C

سوابق قهرمانی

رشته مقام
آمادگی جسمانی دوم
دومیدانی اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح