رزومه (Curriculum vitae)

محمدرضا شجاع

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی
کارشناس ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
کاراته 3
شنا 3
آمادگی جسمانی 3
دفاع شخصی 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام
کاراته اول دوم سوم
شنا اول دوم سوم
آمادگی جسمانی اول دوم سوم
دفاع شخصی اول دوم سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
تاژکارشناس آزمایشگاه

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط