رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


محمدرضا شجاع

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی
کارشناس ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
کاراته 3
شنا 3
آمادگی جسمانی 3
دفاع شخصی 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
کاراته اول دوم سوم
شنا اول دوم سوم
آمادگی جسمانی اول دوم سوم
دفاع شخصی اول دوم سوم
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
تاژکارشناس آزمایشگاه
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط
انگلیسی متوسط