رزومه (Curriculum vitae)

مهدیار مرصعی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
فوق لیسانس تربیت بدنی
لیسانس تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا درجه۳
بدمینتون درجه۳
ماساژ کارگاه
بسکتبال ۳
بادی بالانس ۳
ایروبیک ۳
تای چی گونگ سطح یک بین المللی

سوابق قهرمانی

رشته مقام
ایروبیک اول
بدمینتون اول

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
آموزش و پروش دبیر
مجموعه انقلابمربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
عربی ضعیف
انگلیسی متوسط