رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


سعید حیدری

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تغذیه ورزشی تغذیه
کارشناس تغذیه ورزشی تغذیه
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 2
آبدرمانی -
تی آر ایکس -
کراس فیت -
بدن سازی در آب -
بدن سازی 2
نجات غریق 1
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی انقلابمربی بدن سازی
مجموعه ورزشی انقلابمربی شنا و اب درمانی
مجموعه ورزشی انقلابکارشناس استعداد یابی و پیکر سنجی
مجموعه ورزشی انقلابمشاوره تغذیه ورزشی
مجموعه ورزشی انقلابمربی تی آر ایکس و کراس فیت
مجموعه ورزشی انقلابمربی بدن سازی درآب
برج ایران زمین (شهرک غرب)مربی بدن سازی -
برج ایران زمین (شهرک غرب)مربی شنا و اب درمانی
باشگاه پاس تهرانمربی شنا و اب درمانی
باشگاه آتش نشانیمربی تی آر ایکس و کراس فیت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
اسپانیایی متوسط
انگلیسی متوسط