رزومه (Curriculum vitae)

سعید حیدری

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تغذیه ورزشی تغذیه
کارشناس تغذیه ورزشی تغذیه

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 2
آبدرمانی -
تی آر ایکس -
کراس فیت -
بدن سازی در آب -
بدن سازی 2
نجات غریق 1

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی انقلابمربی بدن سازی
مجموعه ورزشی انقلابمربی شنا و اب درمانی
مجموعه ورزشی انقلابکارشناس استعداد یابی و پیکر سنجی
مجموعه ورزشی انقلابمشاوره تغذیه ورزشی
مجموعه ورزشی انقلابمربی تی آر ایکس و کراس فیت
مجموعه ورزشی انقلابمربی بدن سازی درآب
برج ایران زمین (شهرک غرب)مربی بدن سازی -
برج ایران زمین (شهرک غرب)مربی شنا و اب درمانی
باشگاه پاس تهرانمربی شنا و اب درمانی
باشگاه آتش نشانیمربی تی آر ایکس و کراس فیت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
اسپانیایی متوسط
انگلیسی متوسط