رزومه (Curriculum vitae)

زهرا نی ساز

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 3
بدنسازی 3
trx .
آمادگی جسمانی 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی مینی سیتیمربی شنا و trx
مجموعه ورزشی پرنسهمربی بدنسازی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی