رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


زهرا نی ساز

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی تربیت بدنی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 3
بدنسازی 3
trx .
آمادگی جسمانی 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
مجموعه ورزشی مینی سیتیمربی شنا و trx
مجموعه ورزشی پرنسهمربی بدنسازی
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی