رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


حسین شریف زندیه

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
مهندسی معماری مهندسی معماری
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی _ ورزش های معلق trx _ آمادگی جسمانی درجه 3 فدراسیون بدنسازی و درجه 3 آمادگی جسمانی
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی