رزومه (Curriculum vitae)

حسین شریف زندیه

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
مهندسی معماری مهندسی معماری

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
بدنسازی _ ورزش های معلق trx _ آمادگی جسمانی درجه 3 فدراسیون بدنسازی و درجه 3 آمادگی جسمانی

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی
انگلیسی عالی