رزومه (Curriculum vitae)

محسن خامه ئی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی و آمادگی جسمانی تربیت بدنی و امادگی جسمانی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
امادگی جسمانی / بدنسازی 3 امادگی جسمانی/3پرورش اندام
بدنسازی و پرورش اندام 3
آمادگی جسمانی و فیتنس 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام
پرورش اندام دوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه فرهنگی ورزشی رویین تنمدیر و مربی
باشگاه پادمربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط