رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


محسن خامه ئی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی و آمادگی جسمانی تربیت بدنی و امادگی جسمانی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
امادگی جسمانی / بدنسازی 3 امادگی جسمانی/3پرورش اندام
بدنسازی و پرورش اندام 3
آمادگی جسمانی و فیتنس 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
پرورش اندام دوم
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
باشگاه فرهنگی ورزشی رویین تنمدیر و مربی
باشگاه پادمربی
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط