رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


فاطمه معظمی گودرزی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی و علو ورزشی دبیری
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی بازاریابی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا درجه 3
ماساژیست درجه ندارد
پیلاتس درجه 3
آمادگی جسمانی درجه 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
استخر لالهمربی شنا
استخر و مجموعه ورزشی کارگرانمربی شنا و ورزشهای آبی و آب در مانی وماساژو پیلاتس و آمادگی جسمانی
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط