رزومه (Curriculum vitae)

فاطمه معظمی گودرزی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی و علو ورزشی دبیری
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی بازاریابی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا درجه 3
ماساژیست درجه ندارد
پیلاتس درجه 3
آمادگی جسمانی درجه 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
استخر لالهمربی شنا
استخر و مجموعه ورزشی کارگرانمربی شنا و ورزشهای آبی و آب در مانی وماساژو پیلاتس و آمادگی جسمانی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط