رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


سمیرا درویش

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزش
کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزش
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا درجه 3
آب درمانی درجه 3
پیلاتس درجه 2
پیلاتس درجه 3
ناجی درجه 2
امادگی جسمانی و ایروبیک درجه 3
داور شنا درجه 3
بولینگ درجه 3
ماسور درجه 2
سوابق قهرمانی
رشته مقام
بسکتبال 3
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
شرکت نفت. مخابرات.برق. جهاد دانشگاهیمربی شنا. ناجی. آب درمان. ماسور.پیلاتس
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
عربی. انگلیسی متوسط