رزومه (Curriculum vitae)

سمیرا درویش

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزش
کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزش

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا درجه 3
آب درمانی درجه 3
پیلاتس درجه 2
پیلاتس درجه 3
ناجی درجه 2
امادگی جسمانی و ایروبیک درجه 3
داور شنا درجه 3
بولینگ درجه 3
ماسور درجه 2

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بسکتبال 3

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
شرکت نفت. مخابرات.برق. جهاد دانشگاهیمربی شنا. ناجی. آب درمان. ماسور.پیلاتس

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
عربی. انگلیسی متوسط