رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


حمید یوسف زاده

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 3
آبدرمانی 3
بدنسازی و پرورش اندام 3
آمادگی جسمانی 3
دو ومیدانی 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
دو و میدانی سوم استانی
دو و میدانی چهارم دانشجویی کشور
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
مجموعه آموزشی نمونه تهرانمربی شنا
مجموعه فرهنگی ورزشی مفتحمربی شنا
مجموعه ورزشی زعفرانیهمربی شنا
مجموعه ورزشی البرزمربی هیدروتراپی
فدراسیون پرورش اندام و بدنسازیمدرس
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی عالی