رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


مسعود صفری

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیتهای ورزشی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربی شنا تنیس روی میز والیبال، مربی آمادگی جسمانی،ناجی ،ماساژر،داور درجه فوتبال2 -
شنا 3
تنیس روی میز 3
والیبال 3
آمادگی جسمانی 3
داور فوتبال 2
ماسور .
نجات غریق 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
شنا و نجات غريق مقام سوم تيمي
فوتسال و فوتبال مقام ١
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنزرئيس هيئت شنا
اسختر حكيميه ماساژر
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی خوب