رزومه (Curriculum vitae)

مسعود صفری

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیتهای ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
مربی شنا تنیس روی میز والیبال، مربی آمادگی جسمانی،ناجی ،ماساژر،داور درجه فوتبال2 -
شنا 3
تنیس روی میز 3
والیبال 3
آمادگی جسمانی 3
داور فوتبال 2
ماسور .
نجات غریق 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام
شنا و نجات غريق مقام سوم تيمي
فوتسال و فوتبال مقام ١

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنزرئيس هيئت شنا
اسختر حكيميه ماساژر

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب