رزومه (Curriculum vitae)

مهسا جلیل القدر

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی تربیت بدنی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 3
آمادگی جسمانی 3
بدنسازی 3

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
شاهینمربی
خیرخواهمربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط