رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


مهسا جلیل القدر

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس تربیت بدنی تربیت بدنی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شنا 3
آمادگی جسمانی 3
بدنسازی 3
سوابق قهرمانی
رشته مقام
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
شاهینمربی
خیرخواهمربی
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی متوسط