رزومه (Curriculum vitae)

مینازینی وندنژاد

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
کراس فیت سه
بسکتبال سه
ماساژ عالی

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
دبیرستان شوق پروازمشاور و کارشناس آموزش - دبیر ورزش

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب