رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


سهیلا صالح زاده

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
ﻛﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﺭﺷﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺮﻛﺎﺕ اﺻﻼﺣﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺮﻛﺎﺕ اﺻﻼﺣﻲ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ اﺭﺷﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺮﻛﺎﺕ اﺻﻼﺣﻲ
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
ﺷﻨﺎ 2
ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 3
اﺏ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺪاﺭﺩ
ﻧﺠﺎﺕ ﻏﺮﻳﻖ 2
سوابق قهرمانی
رشته مقام
ﺷﻨﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﻛﺮاﻝ ﭘﺸﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ اﻟﻤﭙﻴﺎﺩ ﺩاﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و اﻭﻝ ﺷﻨﺎ اﺯاﺩ ﮔﺮﻭﻫﻲ
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
ﻛﺮﺩﻱ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ خوب