رزومه (Curriculum vitae)

محمدعلی صفایی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی- مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
تکواندو درجه 3 و دان 4 بین المللی

سوابق قهرمانی

رشته مقام
تکواندو دوم دانشجویان کشور

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب