رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


محمدعلی صفایی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی- مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
تکواندو درجه 3 و دان 4 بین المللی
سوابق قهرمانی
رشته مقام
تکواندو دوم دانشجویان کشور
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب
انگلیسی خوب