رزومه (Curriculum vitae)

مهدیه سلطان محمدی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کاردانی کامپیوتر

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
نجات غریق دو
شنا سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
استخر جماران- یاس- پاد- بزرگ پاسداران- بین الملل- شهید شیرودی- فراتمدیر داخلی - ناجی درجه 2 و مربی شنا درجه3 در تمام استخرهای ذکر شده

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی ضعیف