رزومه (Curriculum vitae)

بهنام کوه پیما

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
نجات غریق دو
شنا سه
آب درمانى(هيدروتراپى) سه
ماساژ دو

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
آذرمهر پارسنجات غریق

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی متوسط