رزومه (Curriculum vitae)

رضا اسحاقی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس ارشد فیزیولوژی
کارشناس ارشد فیزیولوژی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
شطرنج درجه سه
بسکتبال سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام
بسکتبال سوم

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
سابقه 4سال تدریس درفرهنگ سرای شهرداری تهرانمربی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی خوب