رزومه مربی Curriculum vitae

آکام سلامت ایرانیان


رضا اسحاقی

تحصیلات دانشگاهی
مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناس ارشد فیزیولوژی
کارشناس ارشد فیزیولوژی
سوابق مربیگری
رشته ورزشی درجه مربیگیری
شطرنج درجه سه
سوابق قهرمانی
رشته مقام
بسکتبال سوم
سوابق شغلی
سازمان / شرکت سمت
سابقه 4سال تدریس درفرهنگ سرای شهرداری تهرانمربی
پروژه ها ، مقالات ، پژوهش ها
عنوان توضیحات
تسلط بر زبان
نام زبان سطح
انگلیسی خوب