رزومه (Curriculum vitae)

نياز حسين خان

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
كارداني تربيت بدني تربيت بدني
كارشناسي تربيت بدني تربيت بدني

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
ايروبيك درجه ٣

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح