رزومه (Curriculum vitae)

نیلوفر سلطانی

تحصیلات دانشگاهی

مدرک رشته و گرایش تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربیگری

رشته ورزشی درجه مربیگیری
آکوآفیتنس سه
آب درمانى(هيدروتراپى) سه
آمادگی جسمانی (Fitness) سه
دو و میدانی سه
بدمینتون سه
بسکتبال سه
شنا سه

سوابق قهرمانی

رشته مقام

سوابق شغلی

سازمان / شرکت سمت
باشگاه نسیبهمربی دو و میدانی

پژوهش ها

عنوان توضیحات

تسلط بر زبان

نام زبان سطح
انگلیسی عالی