ورزش های مرتبط با تندرستی

در آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، به توسعه فاکتورهای مورد نیاز برای اجرای عملکرد و حفظ شیوه زندگی سالم، توجه می شود. فاکتورهای این بخش عبارتند از: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی عروقی یا هوازی، انعطاف پذیری، ترکیب بدن .آکام سلامت به شما انواع ورزش های مرتبط با تندرستی را برای تندرستی شما ارائه می دهد....