لیست مربیان

نمایش براساس گروه ورزشی گروه زیر مجموعه

تصویر نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی -
میدیا رحمانی دكترى تخصصى PHD مشاهده رزومه
مریم طاهری کیا دکتری مدیریت ورزشی مشاهده رزومه
مسعود فاضلي سپهر ليسانس مشاهده رزومه
کیوان شرافتی کارشناسی ارشد مشاهده رزومه
محمدعلی صفایی کارشناسی ارشد مشاهده رزومه
حامد فروزنده صومعه کارشناسی ارشد مشاهده رزومه
سید محسن حسینی کارشناسی مشاهده رزومه
رضا اسحاقی کارشناس ارشد مشاهده رزومه
نياز حسين خان كارداني تربيت بدني مشاهده رزومه
بهاره بطحائی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی مشاهده رزومه
علی فاخری ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی مشاهده رزومه
سعید عشقی کارشناسی فیزیولوژی ورزشی مشاهده رزومه
ارسلان مسلم خانی فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی مشاهده رزومه
مرجان شیدایی دکتری فیزیولوژی مشاهده رزومه
جمال خواجه علی کارشناسی ارشد مشاهده رزومه
فاطمه پاك سرشت لسیانس مشاهده رزومه
محمدرضا شجاع کارشناس ارشد تربیت بدنی مشاهده رزومه
سارا كوليوند لیسانس ارتباطات مشاهده رزومه
شبنم دلکش کارشناس ارشد تربیت بدنی مشاهده رزومه
جمال رحمانی کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی مشاهده رزومه
مهدیار مرصعی فوق لیسانس مشاهده رزومه
سعید حیدری کارشناس تغذیه ورزشی مشاهده رزومه
زهرا نی ساز کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی مشاهده رزومه
حسین شریف زندیه مهندسی معماری مشاهده رزومه
محسن خامه ئی کارشناس تربیت بدنی و آمادگی جسمانی مشاهده رزومه
فاطمه معظمی گودرزی کارشناس تربیت بدنی و علو ورزشی مشاهده رزومه
سمیرا درویش کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزشی مشاهده رزومه
حمید یوسف زاده کارشناسی ارشد مشاهده رزومه
مسعود صفری کارشناسی ارشد مشاهده رزومه
آرش جودکی کارشناسی مشاهده رزومه
مهسا جلیل القدر کارشناس تربیت بدنی مشاهده رزومه
سهیلا صالح زاده ﻛﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﺭﺷﺪ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺮﻛﺎﺕ اﺻﻼﺣﻲ مشاهده رزومه
جمیله عبداله وند کارشناسی ارشد مشاهده رزومه
حدیث فروتن فوق لیسانس مشاهده رزومه